Êàíäèäàò â ñáîðíóþ ïî áîêñó Áîðèñ Êóçíåöîâ

Êàíäèäàò â ñáîðíóþ êîìàíäó ÑÑÑÐ ïî áîêñó Áîðèñ Ãåîðãèåâè÷ Êóçíåöîâ. Âåñ 57 êèëîãðàììîâ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *