Áîêñåð Øàìèëü Ñàáèðîâ

Îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí XXII Ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð ïî áîêñó â 1-ì íàèëåã÷àéøåì âåñå Øàìèëü Ñàáèðîâ. XXII Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ “Îëèìïèéñêèé”.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *